Wetten en regels

Op de website Erfgoed en ruimte is alles te vinden over de instrumenten die worden ingezet om cultureel erfgoed een plek te geven in de ruimtelijke ordening.

Zo is alle relevante wetgeving op een rij gezet, zoals de Erfgoedwet, de op stapel staande Omgevingswet en de Natuurbeschermingswet. Ook de gemeentelijke praktijk komt uitgebreid aan de orde. Zo is er aandacht voor goed opdrachtgeverschap van cultuurhistorisch onderzoek. Ook maakt de website duidelijk hoe een gemeente erfgoedambities en erfgoeddoelen kan vastleggen in nota's, plannen en verordeningen. Om ruimtelijke plannen te laten slagen is het belangrijk om draagvlak te organiseren en een project financieel rond te krijgen. Ook deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

Erfgoed en ruimte

Erfgoed en ruimte is een praktische website die gemeenten en adviesbureaus ondersteunt bij de borging van cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De website geeft inzicht in het repertoire aan instrumenten en methoden dat kan worden ingezet om dit op een goede manier te doen.