Provincies

Voor het vaststellen van landschapsbeleid en het beheer van cultuurhistorisch landschap zijn de provincies de belangrijkste spelers.

Cultuurlandschap strekt zich meestal uit tot ver buiten de gemeentegrenzen. Vandaar dat de provincies de aangewezen partijen zijn om zich over dit landschap te ontfermen. Als gevolg van de decentralisatie zijn ook een groot aantal verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies overgeheveld. Zo zijn de provincies verantwoordelijk gemaakt voor de zorg van de 20 nationale landschappen en de 20 Nationale Parken. De provincie heeft ook de taak om gemeenten te stimuleren om cultuurlandschap een plek te geven in hun ruimtelijke plannen.

Ruimtelijk en cultuurhistorisch beleid

De provincies formuleren cultuurhistorisch beleid. Zo stelt de provincie de provinciale structuurvisie vast. Deze structuurvisie beschrijft de ruimtelijke visie van een provincie en geeft ruimtelijke ontwikkelingen globaal weer. Veel provincies hebben hun visie over erfgoed verwoord in een erfgoednota. Daarnaast beschikken alle provincies over cultuurhistorische waardenkaarten.

Provinciale steunpunten cultureel erfgoed

Een steunpunt cultureel erfgoed is een per provincie georganiseerd onafhankelijk instituut voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Een steunpunt biedt gemeenten hulp bij het formuleren en uitvoeren van cultuurhistorisch beleid. Op de Handreiking erfgoed en ruimte is een overzicht te vinden van alle provinciale steunpunten.

Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Veel provincies beschikken over een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn meestal professionals afkomstig uit de landschapsarchitectuur die onafhankelijk advies geven over ruimtelijke projecten.