Cultuurhistorische landschappen en zoekgebieden windenergie

Kaart met cultuurhistorische landschappen en zoekgebieden windenergie

Deze kaart toont gebieden van cultuurhistorisch belang in combinatie met zoekgebieden voor windenergie.

Op deze kaart – die onderaan deze pagina in groot formaat is te downloaden – zijn gebieden in Nederland aangegeven die van cultuurhistorisch belang zijn. Het gaat hierbij specifiek om:

  • beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • beschermde historische buitenplaatsen;
  • werelderfgoed;
  • 8 landelijke gebieden die zijn geselecteerd als kenmerkend wederopbouwgebied.

Daarnaast geeft de kaart aan welke gebieden door het Rijk en de provincies zijn aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Ook zijn de gebieden aangegeven waar de Rijkscoördinatieregeling van kracht is. Deze regeling geldt voor energieprojecten die van nationaal belang zijn. Deze projecten worden rechtstreeks door de rijksoverheid gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). De kaart toont in één oogopslag waar de zoekgebieden voor windenergie, de cultuurhistorische landschappen overlappen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het aan te raden om een norm van 2000 meter te hanteren. Deze begrenzing is ook op de kaart opgenomen.

Wat levert het op

Wanneer initiatiefnemers zich aandienen kan de gemeente laten onderzoeken wat de visuele impact is van de manier waarop de windturbines worden opgesteld. Op die manier wordt duidelijk wat het ruimtelijke effect is van de plaatsing van windturbines in cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Fotomontages en eventueel bewegende beelden brengen verschillende scenario’s in beeld en kunnen duidelijk maken dat een alternatieve opstelling de visuele overlast kan beperken. In het kader van de Visie erfgoed en ruimte (VER) kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een visualisatie die een toeschouwer realistisch kan laten ervaren hoe een toekomstig windpark in het landschap eruitziet, mogelijk financieel ondersteunen. De Rijksdienst inventariseert samen met visualisatiebureau Pondera bij welke gemeenten deze methode eventueel kan worden ingezet. Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u een visualisatie laten maken? Neem dan contact op met Jacqueline Rosbergen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: T (033) 421 7 456. E info@cultureelerfgoed.nl.

Gebruik van de kaart

Deze kaart is bestemd voor gemeenten en provincies die te maken hebben met cultuurhistorische gebieden en zoeklocaties voor windenergie. De kaart is als pdf-bestand onderaan deze pagina te downloaden.

Door wie

De kaart is vervaardigd in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte; Programma Levend Landschap, synergie tussen erfgoed, economie en ecologie.