Beleid

Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden

Dit dossier behandelt actuele beleidsontwikkelingen op het gebied van cultuurlandschap. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen Europees, nationaal en regionaal beleid.

De focus van deze website ligt op het cultuurlandschap; het landschap dat door mensenhanden is gevormd. Als het om beleid gaat, wordt het cultuurlandschap echter beïnvloed door allerlei afspraken en wetgeving die in eerste instantie niet voor het cultuurlandschap zijn bedoeld. Denk daarbij aan beleid op het gebied van landbouw, ruimtelijke ordening, natuurbescherming en infrastructuur.

Europees, nationaal en regionaal beleid

Op Europees niveau zijn voor het cultuurlandschap een aantal internationale afspraken van belang zoals de Europese Landschapsconventie, het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het Natura2000-netwerk. De laatste paar jaar is de decentralisatie van beleid ingezet; dit betekent dat beleid dat eerst op nationaal niveau werd vastgesteld, terecht is gekomen bij de provincies en gemeenten. Een aantal zaken zijn nog wel op landelijk niveau geregeld. Het gaat hierbij uitsluitend om beleidsdoelen die een nationaal belang hebben, zoals de zorg voor UNESCO-erfgoed, het programma Wederopbouw en de zorg voor economische topregio’s. Dit soort doelen zijn geformuleerd in de Visie Erfgoed en Ruimte, waarin het kabinet zijn visie op de rol van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening heeft geformuleerd.

In dit dossier:

Hunebed D8 Drentse Aa in Natura2000-gebied

Europees beleid

Op Europees niveau zijn op hoofdlijnen een aantal afspraken gemaakt over cultuurlandschap, landbouwbeleid en natuurbescherming.

Geknotte knotwilgen aan de Teckopse Molenvliet

Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Om het cultuurlandschap te kunnen behouden zijn via het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) subsidies beschikbaar.

UNESCO werelderfgoed Schokland

Nationaal beleid

De verantwoordelijkheid om landschapsbeleid te formuleren, is door decentralisatie steeds meer bij de provincies terechtgekomen. Een aantal zaken is nog wel nationaal geregeld.

De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant

Regionaal beleid

Door de decentralisatie van verantwoordelijkheden, is een groot deel van het landschapsbeleid bij de provincies en gemeenten terecht gekomen.