Agenda

2 agenda-items
Bijvoorbeeld: 23-06-2019
Bijvoorbeeld: 23-06-2019
nov30

Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

Deze dag gaat over de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Hoe kun je informatie uit het verleden gebruiken voor de hedendaagse praktijk? De Unie van Waterschappen, SIKB en ERM verzorgen een kennisdag voor waterbeheerders, archeologen en monumentenzorgers over de verbinding tussen erfgoed en waterbeheerprojecten. Tijdens deze dag is er aandacht voor zowel de planvorming als het erfgoed zelf .

De wateren in ons landschap zijn eeuwenlang intensief gebruikt voor transport, voor agrarische productie, om energie op te wekken, om droogte te voorkomen of om het droog te houden. Die historie is voor een deel zichtbaar in het landschap en voor een groot deel onzichtbaar, omdat het onder water of onder de grond zit. Archeologie, monumentale sluizen, gemalen en watermolens vormen een belangrijke kennisbron over ons verleden. Die historie inspireert ook in het heden: archeologie en monumenten geven het landschap of de locatie een eigen karakter en identiteit. Het benutten van die zichtbare en onzichtbare sporen bij ruimtelijke grond- of bouwwerken biedt kansen voor win-win-situaties waarbij zowel het erfgoed als de eigen identiteit versterkt worden. Wat zijn inspirerende voorbeelden?

Op deze dag gaan enkele sprekers in op een aantal actuele casussen. Zij nemen u mee in de wijze waarop zij met waterbeheer en erfgoed omgaan. Tevens kunt u een aantal spectaculaire schatten uit Nederlandse wateren en/of historische scheepsbouw van dichtbij aanschouwen in de maritieme setting van het Erfgoedpark Batavialand (Lelystad).
Download het programma van deze themabijeenkomst via de website van de SIKB.

Wilt u zich aanmelden, klik dan hier.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

30 november 2017, 09:00 tot 16:00 | Erfgoedpark Batavialand, Oostvaardersdijk 113, Lelystad
nov30

Netwerkbijeenkomst Handreiking erfgoed en ruimte

Dit jaar staat de netwerkbijeenkomst in het teken van de Omgevingsvisie. Ondanks uitstel van de Omgevingswet zijn overheden op alle schaalniveaus – rijk, provincie, gemeenten, waterschappen - hard bezig om hun organisatie, beleid en de werkcultuur aan te passen in de geest van de nieuwe wet. Elk vanuit hun eigen positie, taak en rolopvatting. En met elk een eigen visie en perspectief op het borgen van cultuurhistorische kwaliteiten.

Op 30 november zoomen we in op de overeenkomsten en de verschillen in aanpak  als het gaat om erfgoed en de Omgevingswet. Hoe kunnen we op het gebied van erfgoed zoveel mogelijk samen optrekken? Waar liggen gezamenlijke belangen? Hoe gaan we om met het  loslaten van vertrouwde patronen? En wat leren we van elkaars aanpak? Allemaal vragen waar de sprekers uit de wereld van provincie, waterschap en gemeente hun licht op laten schijnen. Uiteraard is er tijdens deze middag voldoende ruimte voor discussie.

Aanmelden

Het symposium is gratis bij te wonen, maar u moet zich wel even aanmelden. Dat kan met dit aanmeldformulier.

Programma

13.00

Inloop / ontvangst met broodjes

13.30

Welkom door dagvoorzitter Frank Altenburg, RCE
13.35 Introductie door Els Romeijn, RCE
13.50 Eiland van Schalkwijk: experimenteren voor de Omgevingswet 
Bart Krol, oud-gedeputeerde provincie Utrecht
14.20 Brabantse waterervaringen: het water centraal of de omgeving centraal?
Paul van Dijk, senior adviseur waterschap De Dommel
14.50

Pauze

15.10 Bestuurlijke afwegingsruimte en ketensamenwerking 
Sarah Ros, programmamanager Omgevingswet gemeente Haarlem

15.40

Een gezamenlijk verhaal als fundament van je omgevingsvisie
Jeroen Niemans, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Energietransitie RUIMTEVOLK

16.10

Conclusies en afsluiting door dagvoorzitter
16.30 Netwerkborrel
30 november 2017, 13:00 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort